Valikko

  • KOTI
  • UUTISET
  • PALVELUT
  • TARJOUKSET
  • REFERENSSIT
  • YRITYSTIEDOT
  • TARJOUSPYYNTÖ
  • POSTITUSLISTA
  • VERKKOKAUPPA
  • YRITYSVIDEOT

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Selosteessa kuvataan myös periaatteet ja käytännöt, miten Sisäilmafixi:ssä käsitellään henkilötietoja.
Tässä Tietosuojaselosteessa olevia kohtia voidaan kohdasta riippuen soveltaa joko yksityishenkilöihin, yrityksiin tai molempiin.
Sisäilmafix noudattaa kaikkien henkilötietojen käsittelyssä voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä, kuten Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679, Suomen tietosuojalakia ja lakia sähköisten viestinnän palveluista 2014/917 ("Tietosuojasäännökset"), henkilötietoja käsitellessään.

REKISTERINPITÄJÄN TIEDOT

Sisäilmafix (y-tunnus 1494516-0

Aroniitunkuja 7a2-3 13500 Hämeenlinna 

Tietosuojavastaava
Janne Kymäläinen 
Sisäilmafix

Aroniitunkuja 7a2-3 13500 Hämeenlinna

info@sisailmafix.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA PERUSTE

Alla on kuvattu henkilörekisterikohtaisesti mitä henkilötietoja Sisäilmafix kerää, henkilötietojen käsittelytarkoitukset, käsittelyn oikeusperusteet ja tietojen luovutukset.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Tilaajatietojen käsittely perustuu lakiin Sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) ja tietoja käytetään yhteystietopalvelun muodostamiseksi sekä sen tarjoamista varten.
Sisäilmafix käyttää rekisteritietoja yhteystietopalveluiden ja niihin läheisesti liittyvien lisäarvopalvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen. Rekisteritietoja hyödynnetään mm. markkinoinnissa.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Tilaajatietokannassa olevien henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Lakisääteinen velvoite on laki Sähköisen viestinnän palveluista (917/2014).
Lisäarvopalveluiden eli perinteisen suoramarkkinoinnin osalta käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Sisäilmafix hankkii päättäjärekisterissä oleviin yrityksiin, julkishallinnon organisaatioihin, yhdistyksiin, säätiöihin sekä elinkeinonharjoittajiin liittyviä tietoja omien sisäisten tietolähteiden lisäksi tarkoituksenmukaisista ulkoisista tietolähteistä. Pääsääntöiset tietolähteet ovat:YTJ (Kaupparekisterin ja verohallinnon yhteinen yritys- ja yhteisörekisteri), Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteri, Suomen Asiakastieto Oy ja Tilastokeskus. Lisäksi henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

HENKILÖTIETOJEN/YRITYSTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilö/yritystietoja käsitellään Sisäilmafix palveluihin liittyvien yritys-asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, profilointiin, segmentointiin taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä mainonnan kohdentamiseen.

HENKILÖ/YRITYSTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan Sisäilmafix in rekisteröitymisen hyväksymään sopimukseen, oikeutettuun etuun, lakisääteiseen velvoitteeseen sekä suostumukseen. Palveluiden tuottamisen, asiakasviestinnän ja laskutuksen osalta käsittelyperusteena on sopimus; palveluiden kehittämisen ja käytön analysoinnin sekä perinteisen suoramarkkinoinnin osalta käsittelyperusteena on sopimus sekä oikeutettu etu; sähköisen suoramarkkinoinnin osalta käsittelyperusteena on suostumus; sijaintitiedon osalta käsittelyperusteena on suostumus; kohdennetun mainonnan osalta käsittelyperusteena on suostumus sekä oikeutettu etu; tositteiden käsittelyn sekä rikosten selvittämisen osalta käsittelyperusteena on lakisääteinen velvoite. Asiakkaan antamien arviointien osalta käsittelyperusteena on sopimus ja oikeutettu etu.

Asiakasrekisterin tietoja voidaan yhdistää Sisäilmafixin ja sen asiakkaiden sivuilla olevaan evästetunnisteeseen. Evästeisiin tallennetaan Sisäilmafixin asiakasrekisteriin perustuvaa ryhmätason tietoa (ennuste- ja ostokäyttäytymisluokat taikka sukupuoli tai ikä). Tiedot pseudonymisoidaan niin, ettei yksittäistä käyttäjää voida henkilökohtaisesti tunnistaa tiedoista tai niiden yhdistelmästä.

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖ/YRITYSTIEDOT.     Voidaan käsitellä kuluttaja- ja yritysasiakkaiden asiakasrekisterissä alla lueteltuja henkilötietoja. Sisäilmafix voi informoida tietoja kerätessään, mitkä tiedot ovat palveluiden käytön edellytys, ja mitkä tiedot rekisteröity voi antaa halutessaan:

Nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumerotiedot suoramarkkinointiluvista ja -kielloista, sisäilmafixin palveluiden käyttöön liittyvät tunnistautumistiedot, tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot, mielenkiinnon kohteet, sekä tiedot palveluiden ja tarjottujen etujen käytöstä Traficomin liikennetietojärjestelmän, Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän ja muiden rekistereiden tietojen perusteella muodostetut kohdentamistiedot, tilastolliseen analyysiin perustuvat ennusteet, jotka kuvaavat henkilön/yrityksen ominaisuuksia ja käyttäytymistä, postiosoite, ammatti, syntymävuosi, IP-osoitesijaintitieto ja henkilötunnus (kun asiakas tilaa fi-verkkotunnusta, Viestintäviraston vaatimus)

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Sisäilmafix palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilö/yritystietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, luottotietorekistereistä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä, Suomen Numeropalvelu Oy:n tietokannasta, Traficomista sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Sisäilmafix ei luovuta, myy eikä muutoin tarjoa henkilö/yritystietoja ulkopuolisille.

HENKILÖ/YRITYSTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilö/yritystietoja säilytetään lähtökohtaisesti niin kauan kuin Sisäilmafix katsoo sen tarpeelliseksi tai kunnes henkilö/yritys pyytää sen poistamista.

YRITYSASIAKKAIDEN ASIAKASREKISTERI

Henkilörekisteri muodostuu Sisäilmafixiin sopimussuhteessa olevien oikeushenkilöiden (yritykset, julkishallinnon organisaatiot, yhdistykset, säätiöt sekä elinkeinonharjoittajat) yhteyshenkilöistä.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään Sisäilmafixin yrityspalveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää Sisäilmafixin suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä verkkomarkkinoinnin kohdistamiseen. Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käyttää myös Sisäilmafixin päättäjärekisterin päivittämiseen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen sekä rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Oikeushenkilön osalta kerätään yrityksen perustietojen lisäksi seuraavia oikeushenkilön yhteyshenkilöitä koskevia henkilötietoja:

Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, postiosoite, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot, ammattikäyttäjän tai yhteyshenkilön nimityönantajayrityksen nimi ja y-tunnusasiakkuuteen, muuhun asialliseen yhteyteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten hankitut palvelut aloitus- ja lopetustietoineen, sopimukseen liittyvät myyjätiedot, palveluiden käyttöön liittyvät tunnistautumistiedot ja tiedot palveluiden ja tarjottujen etujen käytöstätiedot suoramarkkinointiluvista ja -kielloista, tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedotyritysasiakaspalvelun yhteydenotot, tukipyynnöt ja työpyynnöt, asiakaspuheluiden nauhoitus ja asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä muun viestinnän (esim. chat) tallennus Sisäilmafixin liikennetietojärjestelmän, Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän ja muiden rekistereiden tietojen perusteella muodostetut kohdentamistiedot, yrityksen ja yrityspäättäjän ominaisuuksia ja käyttäytymistä liike-elämässä kuvaavat tilastolliset ennusteet, IP-osoite, syntymäaika (domainpalveluissa, jos y-tunnusta ei ole saatavilla).

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään säännöllisesti asiakassuhteen aikana, Sisäilmafixin palveluihin rekisteröitymisen yhteydessä, Sisäilmafixin palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilö/yritystietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, luottotietorekistereistä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä, Suomen Numeropalvelu Oy:n tietokannasta, Traficomista sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Sisäilmafix ei luovuta, myy eikä muutoin tarjoa henkilö/yritystietoja ulkopuolisille.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Sisäilmafix säilyttää henkilö/yritystietoja aina niin kauan kuin sisäilmafix katsoo sen tarpeelliseksi tai kunnes henkilö/yritys pyytää sen poistamista. Asiakassuhteen päättymisestä huolimatta yritysasiakkaan yhteystietoja voidaan käsitellä suoramarkkinoinnin lähettämiseksi. Mikäli rekisteröity kieltäytyy markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytetään tieto kiellosta ja yhteystiedoista, jotta kiellon noudattaminen voidaan varmistaa.

PÄÄTTÄJÄREKISTERI

Sisäilmafix tallentaa yritystietokantaansa yrityksien, julkishallinnon organisaatioiden, yhdistysten, säätiöiden sekä elinkeinonharjoittajien perustietoja, taloustietoja ja toimialaluokituksia sekä näiden päättäjien tietoja. Päättäjärekisteri muodostuu yritystietokannan sisältämistä henkilötiedoista. Päättäjillä tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöitä, jotka asemansa perusteella tekevät työtehtäviinsä kuuluvia päätöksiä työnantajansa nimissä ja lukuun.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Päättäjärekisterin sisältämiä henkilötietoja käsitellään Sisäilmafixin palveluihin liittyvien yritysasiakassuhteiden luomiseen, ylläpitämiseen, hoitamiseen sekä Sisäilman yritysasiakkaille tarjottavien palveluiden tarjoamisessa.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Päättäjärekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi sekä käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa voidaan pitää oikeutetun edun toteuttamiseksi suoritettuna. Lisäksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) luvun 24 mukaisesti suoramarkkinointia yhteisölle saa harjoittaa, jollei tämä ole sitä nimenomaisesti kieltänyt.

Tietosuoja-asetusta tukevan tietosuojalain (1050/2018) pykälä 4 mukaisesti henkilötietoja saa käsitellä yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, jos kysymys on henkilön asemaa, tehtäviä sekä niiden hoitoa julkisyhteisössä, elinkeinoelämässä, järjestötoiminnassa tai muussa vastaavassa toiminnassa kuvaavista tiedoista siltä osin kuin käsittelyn tavoite on yleisen edun mukainen ja käsittely on oikeasuhtaista sillä tavoiteltuun oikeutettuun päämäärään nähden.

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Päättäjärekisteri sisältää tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn tehtäviä, asemaa tai toimintaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä ja sitä käytetään hänen työtehtäviinsä liittyvän informaation lähettämiseen:

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tehtävä ja asema yrityksessä, markkinointiluvat ja -kiellot, yrityksen perustiedot ja taustamuuttujat, yrityksen ja yrityspäättäjän ominaisuuksia ja käyttäytymistä liike-elämässä kuvaavat tilastolliset ennusteet

Lisäksi rekisterissä voi olla rekisteröidyn itsensä antamia tai muutoin rekisteröidyn suostumuksella kerättyjä lisätietoja (esim. rekisteröidyn ammatilliset kiinnostuksen kohteet) ja mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Sisäilmafix hankkii päättäjärekisterissä oleviin yrityksiin, julkishallinnon organisaatioihin, yhdistyksiin, säätiöihin sekä elinkeinonharjoittajiin liittyviä tietoja omien sisäisten tietolähteiden lisäksi tarkoituksenmukaisista ulkoisista tietolähteistä. Pääsääntöiset tietolähteet ovat:

YTJ (Kaupparekisterin ja verohallinnon yhteinen yritys- ja yhteisörekisteri), Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteri, Suomen Asiakastieto Oy ja Tilastokeskus. Lisäksi henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

YRITYSASIAKKAAN JA Sisäilmafixin VELVOLLISUUDET

Rekisterinpitäjänä toimiessaan yritysasiakas varmistaa henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Yritysasiakas arvioi ja määrittää myös henkilötietojen käsittelyn rekisteröidyille aiheuttamat riskit. Lisäksi yritysasiakkaan on rekisterinpitäjänä noudatettava rekisteröityihin liittyvää tiedotusvelvollisuutta.

Sisäilmafix henkilötietojen käsittelijänä suorittaa tietojen käsittelyä rekisterinpitäjän lukuun ja on toteuttanut palvelun osalta riittävät asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimet niin, että käsittely täyttää tietosuojalainsäädännön vaatimukset.

REKISTERÖITYJEN OIKEUDET

Rekisteröity voi ottaa yhteyttä Sisäilmafixin tietosuojavastaavaan henkilötietojen käsittelyyn ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Janne Kymäläinen 

Sisäilmafix

Aroniitunkuja 7 a 2 -3 13500 Hämeenlinna, sähköposti info@sisailmafix.fi

Tiettyjen rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi (oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus tietojen poistamiseen) Sisäilmafix in rekisterinpitäjänä pitää pystyä tunnistamaan rekisteröity ja vahvistamaan rekisteröidyn henkilöllisyys tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Jos Sisäilmafix on perusteltua syytä epäillä pyynnön tehneen henkilön henkilöllisyyttä, voimme pyytää toimittamaan lisätiedot, jotka ovat tarpeen henkilöllisyyden varmistamiseksi.

OIKEUS SAADA PÄÄSY TIETOIHIN

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, myös oikeus pyytää kopio Sisäilnafixin käsittelemistä henkilötiedoista.

Tarkastuspyynnön voi lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Janne Kymäläinen
Sisäilmafix
Aroniitunkuja 7a2-3

Tarkastuspyynnön sisältö (päättäjätietokanta, yritysasiakkaiden asiakasrekisteri):

Nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, yrityksen nimi ja y-tunnus, jossa rekisteröity toimii päättävässä asemassa, missä muodossa haluat tiedot (postitse vai sähköisessä muodossa)